Vážení obchodní přátelé!

Společnost Kristýn služebník s.r.o., IČ: 28641931, se sídlem Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc (dále také jen „správce“), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů) a ve vybraných případech je také zpracovatelem osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Kristýn služebník s.r.o. zpracovává osobní údaje zejména v následujících oblastech:

  • personalistická a účetní agenda,
  • správa majetku a souvisejících smluvních vztahů,
  • jako správce i zpracovatel při sjednání pojištění,
  • jako zpracovatel při administraci telekomunikačních a dalších služeb,
  • zprostředkování služeb třetích stran,
  • pořádání akcí pro veřejnost,
  • smluvní agenda.

Pro zpracování osobních údajů svědčí správci tituly plnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy, oprávněného zájmu správce nebo třetí osoby nebo souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného subjektem údajů. Při zpracování osobních údajů se správce řídí zákonem stanovenými lhůtami a lhůtami stanovenými po pečlivém zvážení ve vnitřním předpise tak, aby nedocházelo k porušování práv subjektů údajů.

V rámci zpracování osobních údajů je v některých případech nutné předat osobní údaje jiné osobě. Kristýn služebník s.r.o. se snaží předávání minimalizovat, v některých případech je ale nezbytné pro splnění povinností společnosti ze zákona, smlouvy nebo v rámci činnosti společnosti. Ve všech případech, kdy správce předává osobní údaje jiné osobě, dbá společnost o zajištění maximální ochrany práv subjektů údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Kristýn služebník s.r.o. jmenoval v souladu se svými povinnostmi podle GDPR pověřence pro ochranu osobních údajů. Naším pověřencem je Mgr. Bc. Lucie Ondráčková. V případě jakýchkoli přání nebo dotazů jej můžete kontaktovat poštou na adrese Wurmova1208/6, 779 00 Olomouc, nebo prostřednictvím e-mailu na adrese gdpr(zavinac)kristyn.cz

Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů je odborníkem s výborným přehledem o činnosti společnosti a zpracování osobních údajů, ke kterému při něm dochází. Je připraven reagovat na Vaše zprávy, přání a stížnosti tak, aby bylo dosaženo co možná nejvyšší spokojenosti na Vaší straně.

Práva subjektu údajů

Aby byla zajištěna možnost subjektů údajů rozhodovat v co možná nejširší míře o zpracování jejich osobních údajů, stanovuje GDPR řadu práv, která lze vůči jakémukoli správci údajů uplatnit. V případě, že se rozhodnete některé ze svých práv, obraťte se buď na správce nebo přímo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, čímž celý proces vyřizování žádosti urychlíte.

Vaším základním právem je kdykoli požadovat sdělení, zda správce zpracovává Vaše osobní údaje. Pokud je zpracováváme, máte právo požadovat jednu kopii všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme. V případě, že zjistíte, že zpracovávané údaje nejsou přesné, máte právo požadovat opravu osobních údajů. Pokud dojdete k názoru, že Vaše osobní údaje nezpracováváme po právu, můžete uplatnit právo na výmaz osobních údajů. Pokud konečně nebudete s čímkoli spokojeni nebo si budete myslet, že jsme Vaši žádost nevyřídili tak, jak jsme měli, máte právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Dovolujeme si zdůraznit, že ať jste ke správci v jakémkoli poměru, nehrozí Vám na základě uplatnění těchto práv žádné riziko a správce s Vámi v budoucnu nebude zacházet o nic hůře než před uplatněním práv. Je naším zájmem zpracovávat osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat Vaše práva. Pokud máte pochybnosti, že se nám to daří, budeme rádi, když nás na to upozorníte. Tyto připomínky můžete zasílat také na adresu gdpr(zavinac)kristyn.cz.

Tým pracovníků společnosti Kristýn služebník s.r.o.

Zpracování osobních údajů a jeho rozsah v konkrétních situacích

Obchodní podmínky a další dokumenty k jednotlivým produktům nebo službám společnosti Kristýn služebník s.r.o. naleznete v sekci Dokumenty.