Hledáme kolegu nebo kolegyni na pracovní pozici IT technik / Obchodník

Pro další rozvoj naší společnosti hledáme kolegu nebo kolegyni na pozici IT technik / Obchodník. Více informací najdete v článku.

Vážení zákazníci,

kromě našich dalších služeb, kterými jsou

 • zajištění hardwaru - nákup počítačů a telefonů, tabletů, síťových prvků apod.,
 • prodej, konzultace a nastavení bezpečnosntích řešení Eset,
 • Vám také pomáháme se zajištněím licencí Microsoft 365.

V této souvislosti Vám také rádi poskytneme následnou podporu k Microsoft 365, ke kterým patří

 • změny nastavení tenantu nebo uživatelských účtů a licencí
 • základní školení uživatelů na Microsoft 365 včetně správy tenantu nebo školení uživatelů pro služby Google WorkSpace
 • technickou podporu při řešení (uživatelských) problémů s aplikacemi Microsoft a Google a v souvislosti s jejich používání

Pokud máte o chtenickou podporu zájem, stačí podporu objednat v níže uvedeném formuláři.

První žádost o podporu v délce do 30 minut je zcela zdarma. V ostatním se tato služba řídí Obchodními podmínkami pro IT podporu uvedenými níže a je zpoplatněná dle týchž obchodních podmínek.

 

Obchodní podmínky IT podpory

1. Tyto Obchodní podmínky IT podpory (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Kristýn služebník s.r.o., se sídlem Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc, IČ: 28641931, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 45048 (dále jen "Poskytovatel") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě žádosti o IT podporu nabízené Poskytovatelem (dále také „Objednávka“) uzavírané mezi poskytovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou prostřednictvím internetového objednávkového formuláře poskytovatele, následné smluvní plnění za strany poskytovatele a případné další vztahy. Objednávkový formulář je poskytovatelem provozován na internetové adrese https://kristyn.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní“). Využívání webové stránky poskytovatele a portálu se řídí příslušnými obchodními podmínka a podmínkami zpracování osobních údajů pro web a zákaznický portál poskytovatele (dále jen „webová stránka“). Ustanovení obchodních podmínek IT podpory jsou nedílnou součástí objednávky. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Odesláním formuláře Žádost o IT podporu objednávající uvedený ve formuláři (za objednávajícího je považována organizace, která objednávku činí; možnost poskytování IT podpory je omezena na prostředky objednávající organizace) objednává techickou podporu (dále jen "Služba" nebo "Smluvní plnění"), která se týká nebo souvisí s produktem Microsoft 365, a to za následujících podmínek a vnásledujících rozsahu a při níže uvedených právech a povinnostech smluvních stran (poskytovatel a objedávající dále také jako "smluvní strany"):

 • a) Poskytovatel vynaloží maximální možné úsilí, kterého je schopen, pro vyřešení problému uvedeného v objednávce. Poskytovatel však neručí za vyřešení nebo odstranění závad, a to zejména těch, které jsou důsledkem vady nebo vlastnosti produktu nebo služby Microsoft 365 nebo jiných okolnosít, které nemůže ovlivnit (např. otázky chyb v produktech a službách Microsoft 365, apliakcích, které jsou součástí předplatného Microsoft 365, vlastností harwaru apod.). Jestliže dojde ke skutečnosti dle předchozí věty, poskytovatel o tom objednavatele informuje a žádost o IT podporu uzavře jako vyřízenou (dále také jako "uzavřenou").
 • b) Objednávající je povinen poskytnout poskytovateli bezodkladnou součinnost, která je nezbytná pro vyřešení požadavku objednávajícího - sem patří např. doplnění zadání požadavku (objednávky), umožnění vzdáleného připojení k zařízení, poskytnutí přístupu do tenantu účtem správce, dodání zařízení do místa poskytovatele, je-li to nezbytné k vyřešení požadavku objednavatele, apod.
 • c) V případě, že se poskytovatel na základě informací domnívá, že problém nebude možné vyřešit, nebo je na jeho vyřešení třeba neúměrně vysokého úsilí, informuje o tom bez prodlení objednavatele, aby se mohl rozhdnout, zda pokračovat ve smluvním plnění.
 • d) První poskytnutí služby na základě objednávky, na které vynaloží poskytovatel celkem nejvýše 30 minut, je objednavateli poskytnuta zdarma. Každá další objednávka nebo první objednávka po uplynutí času z předchozí věty u téhož objednavatele je zpoplatněna částkou uvedenou níže v sekci Cena služby. Fakturován je skutečný čas strávený na řešení problému, přičemž se fakturuje každých započatých 15 minut práce, a to částkou 0,25 x hodinová sazba uvedená v Ceně služby. Poskytovatel službu fakturuje, jakmile je žádost o IT podporu označena jako vyřízená.
 • e) V případě, že objednávající opakovaně nereaguje na žádosti o součinnost dle bodu 2. b) nezbytné pro vyřešení služby, a to do dvou pracovních dnů od zaslání druhé žádosti o součinnost, ve které je upozorněn na možnost uzavření žádosti o IT podpou bez vyřešení požadavku, může být po uplynutí dvou pracovních dnů od druhé žádosti o součinnost zaslané poskytovatelem žádost o IT podporu jednostranně poskytovatelem uzavřena jako vyřízená a zasláno vyúčtování poskytnuté služby bez ohledu na vyřešení požadavku. V případě dle bodu c), kdy objednavatel nechce pokračovat v řešení požadavku pro jeho náročnost, je účtována poskytnutá služba pouze za energii vynaloženou na řešení požadavku objednavate; za řešení požadavku se v tomto případě nepovažuje pochopení požadavku objednavatele a případné doplňující dotazy, ale snaha o řešení problému popsaného uživatelem, při které dojde poskytovatel k závěru, že se jedná o situace dle bodu 2. a). Shodně s předchozí větou je fakturována také poskytnutá služba charakterizovaná v bodu 2. a).
 • f) V případě, že je pro vyřešení požadavku nezbytný výjezd zaměstnance poskytovatele mimo prostory poskytovatele, je účtován kromě skutečné práce také výjezd do lokality, uvedený v Ceně služby, účtovaný dle uskutečněné cesty (tj. je účtována cena za dopravu dle kilometrů ujetých do lokality a z lokality, čas strávený na cestě a čas práce na místě). O nutnosti cesty poskytovatel předem objednávajícího informuje a objednávající má možnost buď s cestou souhlasit, což potvrdí elektronickou komunikací poskytovateli, nebo nesouhlasit - v takovém případě se považuje žádost poskytovatele za vyřízenou.
 • g) V případě, že objednavatel nesouhlasí s označením žádosti o IT podporu jako uzavřené, je povinen do dvou pracovních dnů po obržení informace, že byla jeho žádost uzavřená jako vyřízená, kontaktovat poskytovatele z kontaktní e-mailové adresy uvedené v objednávce e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. s předmětem "Reklamace služby" a uvedením skutečností, ve kterých poskytovatel podle objednavatele jednal v rozporu s těmito obchodními podmínkami nebo v čem podle něj neposkytl službu v rozsahu definovaném těmito obchodními podmínkami. Poskytovatel je povinen odpovědět objednavateli do 30 kalendářních dnů. V případě, že jeho námitky shledá jako relevantní, změní status žádosti o IT podporu a pokražuje v řešení žádosti podle bodu 2. a). V případě neuznání námitek informuje poskytovatel objednavatele v témže termínu.

Cena služby

3. Cena poskytovaných služeb je následující:

 • První žádost o IT podporu objednávajícího (objednávka) s délkou řešení do 30 minut je zdarma
 • další poskytování služby: 500 Kč s DPH / hodina dle těchto obchodních podmínek
 • Výjezd do lokality:
  • čas práce dle skutečnosti
  • čas strávaný na cestě: 300 Kč / každá započatá hodina za jednu osobu
  • cena za dopravu: 6 Kč / km

Vyúčtování služby

4. Fakturace služby probíhá e-mailem na kontaktní e-mail uvedený v objednávce. Smluvní strany se dohodly, že za datum doručení faktury se považuje datum odeslání fakturace poskytnuté služby poskytovatelem. Splatnost vystavené faktury je 14 dnů.

5. V případě prodlení s úhradou faktury déle než 30 dnů po termínu splatnosti, je poskytovatel oprávněný účtovat objednavateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč nebo dvonásobku fakturované částky, podle toho, která z uvedených částek je vyšší.

Vážení zákazníci,

v souvislosti s jednáním společnosti Armex Energy Vás prosíme obratem o zaslání kopií smluv na Vaše odběrná místa. Jde nám o zaslání skenu 

 • Vaší smlouvy (první dvě strany) a
 • poslední strany Obchodních podmínek (tato stránka obsahuje na konci textu "datum vydání" podmínek)

pro každé Vaše odběrné místo, pro které byla se společností Armex sepsána smlouva. Děkujeme Vám za spolupráci. Předem děkujeme za Vaši spolupráci a vyplnění níže uvedeného krátkého formuláře (1x za každé odběrné místo).

Zaslání podkladů smluv - Armex

IČ organizace(*)
Neplatný vstup

Zadejte číslo odběrného místa EAN(*)
Neplatný vstup

(pro každé odběrné místo vyplňte formulář samostatně)

Nahrajte smlouvu(*)
Neplatný vstup

Nahrajte nám prosím první dvě strany smlouvy a poslední stranu obchodních podmínek. Pokud máte tyto dokumenty ve více skenech / fotografiích, využijte další nahrávací pole. V případě, že máte vše v jednom dokumentu, další soubory nahrávat nemusíte.

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Datum podpisu uvedené na smlouvě(*)
Neplatný vstup

Datum uvedené na poslední straně Obchodních podmínek(*)
Neplatný vstup

Kontaktní e-mail(*)
Zadejte platnou e-mailovou adresu

Neplatný vstup

Těšíme se na Vás 4.-5. července 2022 na Velehradě. V rámci akce Dny lidí dobré vůle se můžete těšit i náš stánek, ve kterém Vás nejen občerstvíme, ale také se můžete dovědět více o našich službách. Součástí programů je také koutek pro děti.

 Dny lidí dobré vůle a Kristýn