mobile week

Využijte promo nabídku #MobileWeek a pořiďte si ESET na Android za polovinu. Eset Mobile Security pro Android ochrání Váš telefon, roční licence jen za 144 Kč. Eset Parental Control pro Android Vám pomůže se správou telefonů Vašich dětí - můžete jim vymezit čas na hry, vybrat aplikace, které mohou používat, nebo např. dostanete zprávu, když se vydají ze školy úplně jinam, než by měly.

Podmínky registrace do neveřejné části webových stránek společnosti Kristýn služebník s.r.o. a používá služby uživatelského účtu

Úvodní ustanovení

Vážení zákazníci,

odesláním žádosti o registraci do neveřejné části webových stránek naší společnosti a využíváním zřízeného uživatelského účtu souhlasíte s podmínkami společnosti Kristýn služebník s.r.o. pro využívání neveřejné části jejích internetových stránek aktuálními v den registrace a také každou verzí podmínek aktuální v okamžiku využívání této služby (dále jen "obchodní podmínky"). V případě, že s těmito obchodními podmínkami nesouhlasíte, službu nevyužívejte, a v případě aktivního uživatelského účtu požádejte o jeho zrušení na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Pro koho je registrace určena?

Společnost Kristýn služebník s.r.o., IČ: 28641931, se sídlem Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc (dále také jako "společnost" včetně dalších tvarů těchto slov a dále také jako "správce") je vlastníkem a provozovatelem webových stránek www.kristyn.cz (dále také "stránky" nebo "web"). V rámci obchodních aktivit nabízí svým stávajícím, ale také novým nebo potenciálním zákazníkům přístup do neveřejné části stránek (dále také "přihlašovací část" nebo "přihlašovací sekce" nebo "sekce po příhlášení"; nabídka jako celek je dále označena také jako "služba"). O registraci a vstup do neveřejné části stránek může požádat každá fyzická osoba s povolením k pobytu na území České republiky nebo právnická osoba s přiděleným českým IČ (dále jen "uživatel"). Společnost si vyhrazuje právo žádost uživatele o registraci zamítnout bez udání důvodu.

Práva a povinnosti uživatele a společnosti

V případě potvrzení registrace je uživateli vytvořen na základě jím vyplněných přihlašovacích údajů uživatelský účet, který ho opravňuje ke vstupu do přihlašovací části webu, kde jsou uživateli viditelné podrobnější informace o některých poskytovaných službách společnosti nebo jejích partnerů. V žádosti o registraci má uživatel povinnost uvádět pravdivé údaje. Uvedení nepravdivých údajů se považuje za porušení obchodních podmínek a společnost nenese odpovědnost za takto vzniklou situaci. Na všechny informace viditelné po přihlášení se vztahují autorská a obchodní práva společnosti nebo jejích obchodních partnerů a jsou obchodním tajemstvím mezi společností a uživatelem. Uživatel není oprávněn takto nabyté informace dále šiřit, kopírovat nebo jakkoli předávat třetí osobě a zavazuje se mlčenlivostí vůči společnosti. Uživatel bere na vědomí, že uvedená omezení jsou pro něj závazná i po zániku uživatelského účtu nebo jeho při jeho nevyužívání. Případnou škodu vzniklou v důsledku porušení tohoto obchodního tajemství se uživatel zavazuje uhradit na účet společnosti v plné výši do jednoho měsíce po obdržení výzvy k úhradě.

Uživatel je při žádosti o registraci povinen vytvořit si silné přihlašovací heslo a je povinnen toto heslo chránit před zneužitím třetí osobou. Za případné škody vzniklé společnosti nebo jejím smluvním partnerům na základě zneužití přihlašovacích údajů uživatele nese odpovědnost daný uživatel včetně případné úhrady vzniklé škody. Společnost si vyhrazuje právo bez náhrady a zdůvodnění libovolnému uživateli zrušit jeho uživatelský účet. Dále si společnost vyhrazuje právo jednostraně aktualizovat obchodní podmínky. Aktuální verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách společnosti.

Uživateli náleží povinnost neprodleně náhlásit změnu uvedených osobních údajů a přihlašovacích údajů a společnost nenese odpovědnost za škodu způsobenou porušením této povinnosti. Povinnost uvedená v předchozí větě se vztahuje vzláště na registrované organizace a nutnost aktualizovat přístupy při změně zaměstnanců.

Zpracování a ochrana osobních údajů

Společnost tímto informuje uživatele, že bude v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) zpracovávat osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů) a ve vybraných případech je také zpracovatelem osobních údajů. Přitom se subjektem údajů rozumí osoba, která žádost o registraci vyplňuje a uvádí do ní své osobní údaje, případně údaje společnosnosti, kterou je oprávněna zastupovat.

Údaje uvedené při registraci společnost zpracovává pouze v souvislosti se zřízením a vedením uživatelského účtu na webových stránkách na základě titulu plnění smlouvy a oprávněného zájmu správce. Jakékoli osobní údaje, které uživatel společnosti dále předává v rámci poptávání jednotlivých služeb, jsou zpracovávány v souladu s GDPR pro účely vyřízení daného požadavku uživatele nebo zákazníka a jsou předávány obchodním partnerům jen v těch případech, ve kterých je to pro vyřízení požadavku užiatele nezbytné. Kompletní informace o zpracování a ochraně osobních údajů společností jsou uvedeny zde.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 22.8.2018. Obchodní podmínky jsou závazné pro nové i stávající uživatele. V článcích týkajících se povinností přetrvávajících po ukončení využívání služby jsou závazné také pro všechny další osoby, které měli v období ode dne účinnosti obchodních podmínek zřízen uživatelský účet.

V Olomouci dne 22.8.2018

Kristýn služebník s.r.o.

Společnost Kristýn služebník s.r.o. se stala partnerem společnosti ESET.

ESET logo Primary Colour Mid Grey tag RGB

Nově tak můžeme nabídnout našim stávajícím i novým zákazníkům celé portfolio produktů tohoto předního výrobce antivirových programů a dalšího softwaru určeného pro zabezpečení Vašich elektronických dat. Nabídka je určená pro jednotlivce, rodiny, menší firmy, farnosti, biskupství i velké organizace.

 

 


Vážení obchodní přátelé!

Společnost Kristýn služebník s.r.o., IČ: 28641931, se sídlem Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc (dále také jen „správce“), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů) a ve vybraných případech je také zpracovatelem osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Kristýn služebník s.r.o. zpracovává osobní údaje zejména v následujících oblastech:

  • personalistická a účetní agenda,
  • správa majetku a souvisejících smluvních vztahů,
  • jako správce i zpracovatel při sjednání pojištění,
  • jako zpracovatel při administraci telekomunikačních a dalších služeb,
  • zprostředkování služeb třetích stran,
  • pořádání akcí pro veřejnost,
  • smluvní agenda.

Pro zpracování osobních údajů svědčí správci tituly plnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy, oprávněného zájmu správce nebo třetí osoby nebo souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného subjektem údajů. Při zpracování osobních údajů se správce řídí zákonem stanovenými lhůtami a lhůtami stanovenými po pečlivém zvážení ve vnitřním předpise tak, aby nedocházelo k porušování práv subjektů údajů.

V rámci zpracování osobních údajů je v některých případech nutné předat osobní údaje jiné osobě. Kristýn služebník s.r.o. se snaží předávání minimalizovat, v některých případech je ale nezbytné pro splnění povinností společnosti ze zákona, smlouvy nebo v rámci činnosti společnosti. Ve všech případech, kdy správce předává osobní údaje jiné osobě, dbá společnost o zajištění maximální ochrany práv subjektů údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Kristýn služebník s.r.o. jmenoval v souladu se svými povinnostmi podle GDPR pověřence pro ochranu osobních údajů. Naším pověřencem je Mgr. Bc. Lucie Ondráčková. V případě jakýchkoli přání nebo dotazů jej můžete kontaktovat poštou na adrese Wurmova1208/6, 779 00 Olomouc, nebo prostřednictvím e-mailu na adrese gdpr(zavinac)kristyn.cz

Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů je odborníkem s výborným přehledem o činnosti společnosti a zpracování osobních údajů, ke kterému při něm dochází. Je připraven reagovat na Vaše zprávy, přání a stížnosti tak, aby bylo dosaženo co možná nejvyšší spokojenosti na Vaší straně.

Práva subjektu údajů

Aby byla zajištěna možnost subjektů údajů rozhodovat v co možná nejširší míře o zpracování jejich osobních údajů, stanovuje GDPR řadu práv, která lze vůči jakémukoli správci údajů uplatnit. V případě, že se rozhodnete některé ze svých práv, obraťte se buď na správce nebo přímo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, čímž celý proces vyřizování žádosti urychlíte.

Vaším základním právem je kdykoli požadovat sdělení, zda správce zpracovává Vaše osobní údaje. Pokud je zpracováváme, máte právo požadovat jednu kopii všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme. V případě, že zjistíte, že zpracovávané údaje nejsou přesné, máte právo požadovat opravu osobních údajů. Pokud dojdete k názoru, že Vaše osobní údaje nezpracováváme po právu, můžete uplatnit právo na výmaz osobních údajů. Pokud konečně nebudete s čímkoli spokojeni nebo si budete myslet, že jsme Vaši žádost nevyřídili tak, jak jsme měli, máte právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Dovolujeme si zdůraznit, že ať jste ke správci v jakémkoli poměru, nehrozí Vám na základě uplatnění těchto práv žádné riziko a správce s Vámi v budoucnu nebude zacházet o nic hůře než před uplatněním práv. Je naším zájmem zpracovávat osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat Vaše práva. Pokud máte pochybnosti, že se nám to daří, budeme rádi, když nás na to upozorníte. Tyto připomínky můžete zasílat také na adresu gdpr(zavinac)kristyn.cz.

Tým pracovníků společnosti Kristýn služebník s.r.o.

Zpracování osobních údajů a jeho rozsah v konkrétních situacích

Obchodní podmínky a další dokumenty k jednotlivým produktům nebo službám společnosti Kristýn služebník s.r.o. naleznete v sekci Dokumenty.